7143 sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 6’ncı maddesi hükmü ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil) işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları yasal kayıtlarına intikal ettirmek suretiyle, kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmelerine imkan sağlanmıştır. Ayrıca, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan ve özel tüketim vergisi konusuna giren malların 7143 sayılı Kanun kapsamında beyan edilmesi halinde; bu malların alış belgeleri ibraz edilemediğinden bahisle, 4760 sayılı özel tüketim vergisi Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü uyarınca, Özel Tüketim Vergisi yönünden inceleme ve tarhiyat yapılmaması için düzenleme yapılmıştır.
Stok affından, bütün gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilecektir.
VERGİLENDİRME VE ÖDEME NASIL YAPILACAKTIR?
Kayıtsız stok bildiren mükellefler, bu mallarını satmaları halinde; defterlere kaydedilecek satış bedeli, kayıtlı değerinden düşük olamayacaktır. Gerçek satış bedelinin kayda alınan bedelden düşük olması halinde, kazancın tespitinde kayıtlı bedel dikkate alınacaktır.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *